Không nên,trùng video,hình nó sẽ gây khổ sở các quản trị và thành viên khi xem lại mà bạn đăng